NAME OF STATE: Japan
Capital: Tokyo
AREA: 377,800 km2
POPULATION: 124,319,000
OFFICIAL LANGUAGE: Japanese
RELIGION: Buddhism

Pasifik Okyanusunda dört büyük, beş yüz orta büyüklükte ve üç bin küçük adadan meydana gelmiş bir devlet. Pacific Ocean, four large, medium, and three thousand five hundred small island state has occurred. Büyük adaların adları Hokkaido, Honşu, Kiyudiyu ve Sihoku'dur. Names of major islands Hokkaido, Honshū, Kiyudiyu and Sihoku'dur. Japonya'nın toplam uzunluğu 2400 km'dir. Japan's total length is 2400 km.

Târihi Date

Japonya'nın ilk sâkinlerinin Doğu Asya ve Güney Pasifik adalarından gelen göçmenler olduğu sanılmaktadır. East Asia and South Pacific island of Japan's first sâkinlerinin is thought to be immigrants coming from. Japon halkının atalarının şimdi Yamato ırkı diye bilinen ve MS 3 ve 4. Of the ancestors of the Japanese people now known as the Yamato race, and MS 3 and 4 asırda savaşçı kabîleler ve klanlar üzerine giderek üstünlük kuran aynı ırka âit insanlar olduğu zannedilmektedir. century warrior clans and tribes to go on the rule that established it seems that people belong to the same race.

Dördüncü yüzyılın sonunda japonya ve Kore Yarımadasındaki krallıklar arasında temas kurulmuştu. The end of the fourth century, contacts between Japan and the Korean Peninsula was established in the kingdoms. Bu târihten sonra Japonya'da Çin'in kültür etkileri görüldü. China's cultural influence in Japan after this TARIHTEN seen. Önce Konfüçyüs dîni ve sonra Budizm, Hindistan, Çin, Kore yoluyla 538 yılında buraya girmişti. First, the Confucian religion and Buddhism, India, China, Korea had entered through here in 538.

Ülkenin ilk ve devamlı hükûmet merkezi 8. Country's first permanent government and the central 8 yüzyılın başında Nara'da kuruldu. Nara was founded in the beginning of the century. 710 ile 784 yılları arasında 74 sene bu imparatorluk devâm etti. Between 710 and 784 in 74 years this empire continued. 794 yılında ise Kyoto'da yeni bir hükûmet merkezi kuruldu. In 794 years, a new government center was established in Kyoto. Burası bin yıl kadar imparatorun oturduğu yer olmuştur. It was a thousand years where the emperor's residence. Başkentin Kyoto'ya taşınması, 1192 yılına kadar devam etmiş olan Heian devrinin başlangıcı olmuştur. Moving of the capital Kyoto, in 1192 continued until the beginning of the Heian era has been.

1185 yılında Danoura Savaşında Minamotolar rakip Taira Kralını yok ederek gâlip gelmişlerdir. In 1185 the King Danoura war by destroying the Taira Minamotolar competitors have prevailed.

Minemotoların iktidârı ele geçirmesi, Shogun denilen askerî liderler idâresi altında yedi asırlık bir feodal hâkimiyet devrinin başlangıcı olmuştur. Minemotoların seizure of power, military leaders called Shogun seven centuries under the Administration was the beginning of a feudal era dominance. 1192 yılında Minamotolar hükûmet merkezini Tokyo yakınındaki Kamakura'ya kurdular. Near the center of Tokyo in 1192 the government Minamotolar formed Kamakura'ya.

1213 yılında iktidar Minamotolardan, 1333 yılına kadar askerî yönetimi sürdüren Hogoların eline geçti. Minamotolardan power in 1213, military rule continued until the year 1333 fell to the Hogoların. Bu dönemde Moğollar, 1274 ve 1281 yıllarında olmak üzere iki defâ Kuzey Kyushu'ya saldırdılar. During this period, Mongols, 1274 and in 1281 to the North Kyushu'ya attacked twice. Her iki savaşta başarılı olamayan Moğollar, ayrıca meydana gelen tayfunların tesiri ile Japonya'dan çekildiler. Both the Mongols could not be successful in the war, as well as the influence of typhoon caused Japan to withdraw from.

1333 ile 1338 yılları arasında görülen kısa süreli imparatorlukları, Ashikaga Takauji tarafından Kyoto'da Muromachi'de kurulan yeni bir askerî yönetim tâkip etti. Observed between the years 1338 and 1333 short-term empires, Ashikaga Takauji a new military government established by the Kyoto Muromachi'de followed. Bu kurulan hükûmet 1338'den 1578'e kadar iki yüz yıldan fazla bir süre devâm etmiştir. It was established more than two hundred years until the government 1338'den 1578 has continued for a while.

On altıncı yüzyılda Avrupalılar japonya topraklarına ayak bastılar. Sixteenth-century Europeans to set foot on the soil of Japan. Bu arada misyonerler, Hıristiyanlığı burada yaymaya çalıştılar. Meanwhile, the missionaries, tried to spread Christianity there. Bunun üzerine Japon liderleri Hıristiyanlığın ve batı düşüncelerinin japonya için zararlı olacağına inandıkları için Hollanda ve Çin tüccarı hâric olmak üzere bütün yabancıların Japonya'ya girişini yasakladılar. So the Japanese leaders of Christianity and Western ideas they believe to be harmful to Japan, the Netherlands and China to all foreigners except the merchant entry into Japan were banned. İki buçuk yüzyıl süresince Hollandalı tüccarların bulunduğu bu küçük ada, japonya ile dış dünyâ arasında tek temas noktası olmuştur. During the two and a half-century Dutch merchants found that this small island, a single point of contact between Japan and the outside world has become.

1853 yılında Amerikalı Komodor Matthev C.Perry dört gemiden meydana gelen donanmasıyla Tokyo Körfezine girmiş, ertesi yıl tekrar Japonya'ya gelerek, Japonları kendi ülkesiyle bir dostluk anlaşması imzâlamaya iknâ etmiştir. Four ships in 1853 from the American Komodor Matthev C. Perry entered Tokyo Bay occurring navy had come to Japan again next year, the Japanese with their own country a friendship agreement imzâlamaya convinced. Bu anlaşmayı, aynı yıl içinde Rusya, Büyük Britanya veHollanda ile imzâlanan anlaşmalar tâkip etmiştir. This agreement, in the same year, Russia, United Kingdom veHollanda agreements with imzâlanan was followed. Bu anlaşmalar dört yıl sonra ticâret anlaşmalarına dönüşmüştür. These agreements have been converted to four years after the trade agreement.

Tokogaua Shogunluğunun derebeylik sistemi 1867 yılında yıkılmasına kadar geçen on yıllık süre içinde büyük bir karışıklık hüküm sürmüş ve 1868 yılında Meigi döneminin tekrar teşkilâtlanmasıyla bütün hâkimiyet yeniden imparatorun eline geçmiştir. Feudal system in 1867 destroyed Tokogaua Shogunluğunun until within the last ten years and in 1868 was a great confusion reigned again Meigi period has passed into the hands of the emperor teşkilâtlanmasıyla again dominated all.

İmparator Meigi'nin idâresinde japonya, batıda gelişmesi yüzyıllar süren şeyleri kısa bir sürede başarmaya koyulmuş, modern sanâyileri, politik kuruluşları ve modern bir toplum modeli ile modern bir millet meydana getirmiştir. Meigi'nin idâresinde japan emperor in the west, take centuries to develop in a short time to achieve the things that have been put, modern industry, political institutions and a modern nation with a modern model of society caused. japonya 1894-1895 yıllarında Çinlilerle, 1904 ve 1905 yıllarında da Ruslarla savaşmıştır. Japan in the years 1894-1895 with the Chinese, the Russians fought in 1904 and 1905. japonya her iki savaşı da kazanarak 1875'te Rusya'ya verdiği Sahalin Adalarını geri almış, Formosa ve Kore'yi ele geçirmiş ve Mançurya'da bâzı çıkarlar elde etmişti. Japan also won both the 1875 war back to Russia Sakhalin Island have received his, Formosa and Manchuria and Korea had seized had obtained some interest. 1920 yılında Japonya, Anglo-Japon Birleşmesi kararları gereğince Birinci Dünyâ Harbine girmişti. In 1920, Japan, the Anglo-Japanese United accordance with the decision to enter the First World War had to.

1937'de Japonya-Çin Savaşı başladı. 1937 Japan-China war began. Birinci Dünyâ Harbinde Almanlara karşı savaşan Japonya, 1939'da Almanya ve İtalya ile askerî bir ittifak kurdu ve 7 Aralık 1941'de Hawai Adalarına baskın yaparak Amerikan donanmasını yok etti. Japan fought against the Germans at the First World War, a military alliance with Germany and Italy in 1939 and 7 December 1941 raid on the island of Hawaii, the U.S. navy was destroyed. Savaşın ilk yıllarında üstün görünen Japonlar, sonraki yıllarda ağır kayıplara uğradılar. Appear in the first years of the war on the Japanese, in later years they suffered heavy losses. Amerikan uçaklarının 6 Ağustos 1945'te Hiroshima ve 9 Ağustosta Nagasaki'ye attıkları atom bombaları İkinci Dünyâ Savaşının netîcesini belli etmişti. American aircraft and 9 in August, August 6, 1945 Hiroshima Nagasaki atomic bombs at the Second World War they had certain netîcesini. 14 Ağustos 1945'te kayıtsız şartsız teslim olmayı kabul eden japonya ile 2 Eylül 1945'te resmî teslim anlaşması imzâlandı. Agreed to surrender unconditionally August 14, 1945 with the Japanese surrender treaty was signed September 2, 1945 picture.

Yedi yıl sonra, 1951 yılı Eylül ayında japonya 48 devletle San Francisko'da Barış Antlaşmasını imzâladı. Seven years later, in September 1951 Japan Peace Treaty, 48 states with imzâladı San Francisko'da. 1952 yılı Nisan ayında yürürlüğe giren bu anlaşma ile japonya tekrar istiklâlini kazandı. Came into force in April 1952 agreement with Japan that won independence again. 1956 yılında ise japonya 80. In 1956 the 80th Japan devlet olarak Birleşmiş milletlere tam üyeliğe kabul edilmiştir. as a state was admitted to full membership of the United Nations.

Bağımsızlığını kazandıktan sonra büyük bir ekonomik gelişme ile bugünkü refah düzeyine ulaşmış ve teknik ve bilimde çok ileri gitmiş olan Japonya, hemen hemen bütün dünyâ pazarlarını ele geçirmiş bir devlettir. After gaining independence with a huge economic development has reached the present level of welfare and science and technology have gone too far in Japan, had seized nearly all of the world market is a state. Liberaller İkinci Dünyâ Savaşından bu yana iktidardadır. Liberals are in power since the Second World War.

1926'da tahta geçen İmparator Hirohito, 7 Ocak 1989'da öldü. 1926 the throne of Emperor Hirohito, 7 January 1989, died. Yerine büyük oğlu Prens Akihito tahta geçti ve 1990 Kasım ayında taç giydi. Eldest son, Prince Akihito was instead to the throne and was crowned in November 1990.

Fizikî Yapı Physical structure

Japonya, Hokkoida, Honshu, Shikoku ve Kyushu isimli dört ana adadan ve sâhil çizgisi açığında yüzlerce küçük adadan ibârettir. Japan, Hokkoida, Honshu, Shikoku and Kyushu named from the four main islands and hundreds of small islands on the coast line ibârettir. japonya topraklarının % 80'i dağlıktır. Japan, 80% of the territory is mountainous. Ülkede hâlen 60 faal, 165 sönmüş yanardağ bulunmaktadır. Currently active in 60 countries, 165 are extinct volcanoes. Ülkenin en meşhur dağı 3776 m yüksekliğindeki Fuji'dir. 3776 m high mountain in the country's most famous Fuji. Bu dağ zarif görünüşü ve muhteşem güzelliği ile dünyâca meşhurdur. This elegant appearance and magnificent beauty of the mountains and is famous dünyâca. Ülkenin dörtte biri yanardağ döküntü ve külleriyle kaplıdır. One-fourth of the country is covered with volcanic debris and ash. Başlıca yanardağ bölgeleri Hokkaido, Honşu'nun kuzey ve orta kesimleriyle Kiyusiyu'nun güneyidir. The main volcanic regions Hokkaido, northern and central parts of Honşu'nun is Kiyusiyu'nun south.

Japonya'da çok miktarda akarsu bulunur. In Japan, the stream contains large quantities. Bu akarsular uzunluğu kısa ve süratli akışa sâhiptirler. This short and swift rivers flow length to oppose. Ayrıca bol miktarda krater gölleri vardır. There are also plenty of crater lakes. En büyük gölü Biwa Gölüdür. The largest lake is Lake BIWA.

Japonya'nın topografik görüntüsü, bâzan çok güzel, bâzan da çok korkunç manzaralarla doludur. Japan's topographical view, sometimes beautiful, sometimes very scary scene is filled with. Karlarla beslenen dağ gölleri, kayalık boğazlar ve gürültülü nehirler, sarp dağ zirveleri ve şahâne şelâleler turistleri cezbeden dünyâca meşhur yerlerdir. Snow-fed mountain lakes, rocky straits and noisy rivers, steep mountains and peaks and landmarks that have attracted tourists from the magnificent waterfall are places dünyâca famous.Tabiî Kaynaklar Natural Resources

Bitki örtüsü ve hayvanlar: Japonya'nın tabiî bitki örtüsü ile ormanlar, topraklarının % 70'ini teşkil etmektedir. Vegetation and animals: Japan's natural vegetation and forests, represents 70% of the territory. Meşe, kâfuru ve bambu ağaçlarından meydana gelen subtropikal ormanlar, güneyde yer alır. Oak, camphor and bamboo trees that occur subtropical forests, are located in the south. Bu kesimin kuzeyinde ise, geniş yapraklı ağaçlardan müteşekkil ormanlar vardır. In the north of this area, the forests are composed of broad-leafed trees. Bu ormanlarda; huş, kayın, meşe, kavak ve akağaç vardır. In this forest, birch, beech, oak, poplar and has akağaç.

Japonya'da en popüler ağaç türü, Hokkaido hâriç hemen hemen ülkenin her yerinde yetişen ve“sugi” veya Japon sediri denilen ağaçtır. In Japan the most popular tree species, grown all over the country almost excluding Hokkaido and "sugi" or Japanese cedar trees is called. “Hinoki” denen Japon selvisi ile “Akamutsu” denilen Japon kızılçamı Sugi'den sonra en çok yetişen ağaçların başında gelmektedir. "Hinoki" cypress, called by Japanese "Akamutsu called in Japanese red pine tree growing is one of the most Sugi'den later.

Mâdenler: japonya mâden kaynakları bakımından çok fakir olup, sanâyii beslemek için gerekli mâdenlerin çoğuna sâhip değildir. Mine: Japan is very poor in terms of mineral resources, industry needed to feed most of mine are not. Japonya'da az miktarda kömür, kurşun, çinko, arsenik, bizmut, pirit, kükürt, kireç taşı, barit, silis taşı, feldspat, dolamit ve alçı taşı yatakları vardır. In Japan, a small amount of coal, lead, zinc, arsenic, bismuth, pyrite, sulfur, limestone, barite, silica stone, feldspar, dolomite and gypsum deposits are. İhtiyaçlarını dışardan alır. Needs to get outside.

Nüfus ve Sosyal Hayat Population and Social Life

Japonya'nın nüfûsu 123.200.000 olup, dünyâ sıralamasında nüfus fazlalığı yönünden yedinci sırayı alır. Japan's niifusun and 123,200,000, ranking seventh in terms of population is excess. Yüzölçümünün az olması sebebiyle nüfus yoğunluğu çok fazladır. Population density is due to be less surface area is too much. Halkın % 77'si şehirlerde yaşar. 77% of the population lives in cities. Şehirlerde yaşayan halkın % 58'i Tokyo, Osaho ve Nagoya'da toplanmıştır. 58% of the population living in cities Tokyo, Osaho and Nagoya'da were collected. Nüfûsu milyonu aşan yedi büyük şehir vardır. There are seven major cities over niifusun million. Bunlardan başşehir olan Tokyo, 8.323.699 nüfûsa sâhiptir. The capital is Tokyo, 8323699 nüfûsa oppose.

Ekonomi Economy

Tarım: Nüfûsun büyük kısmının şehirlerde oturmasına rağmen, tarım japonya ekonomisinin önemli bir kısmıdır. Agriculture: niifusun Although the majority living in the city, agriculture is an important part of Japan's economy. Toplam arâzinin ancak % 16'sı ekilebilir. But 16% of the total arable arâzinin. Japonya'da tarım çok modern usullerle yapılmaktadır. Procedures are done with a very modern agriculture in Japan. Yetişen ürünlerin başında pirinç gelir. Income at the beginning of the rice grown products. Pirinç üretimi ortalama 15.000.000 tondur. The average rice production of 15,000,000 tons. Pirinçten sonra ençok buğday, arpa, darı, şekerpancarı, patates ve fasulye yetiştirilir. Ençok rice after wheat, barley, millet, sugar beet, potatoes and beans are grown. Ayrıca tütün, pamuk, çay ve bunun yanında büyük bir kısmını ihraç ettiği çok çeşitli meyveler de yetiştirilmektedir. In addition, tobacco, cotton, tea and a large portion is exported as well as a wide variety of fruits are also grown.

Hayvancılık: İyi mer'aların azlığı, hayvancılığın nisbeten küçük çapta kalmasına sebep olmuştur. Animal Husbandry: Good mer'aların scarcity, the animal is caused to remain in the relatively small scale. Çiftliklerde sığır, koyun ve tavuk yetiştirilir. Farms cattle, sheep and chickens are grown. Bunların sayısı az olmasına rağmen, elde edilen ürün çoktur. Although few of them, the resulting product is too.

Ormancılık: Ormanlar Japonya'nın toplam arâzisinin üçte ikisini kaplar. Forestry: Forests cover two-thirds of Japan's total arâzisinin. Bu ormanlar ülkenin temel inşâat malzemesini, kâğıt üretimi için gerekli kâğıt hamurunun büyük bir kısmını sağlayan başlıca kaynağı teşkil eder. These forests of the country's basic construction materials, paper pulp for the production of a large part of providing the necessary resources constitutes a major. Ormancılık ve kerestecilik sanâyiinde çalışanların toplamı dört milyon civârındadır. Forestry and the total four million employees around the timber industry. Fakat son yıllarda artan talep karşısında kereste ithal etmek zorunda kalmıştır. But in recent years in the face of increasing demand has been forced to import timber. Kereste ithali petrolden sonra ikinci sırayı almaktadır. Timber is second place after the importation of oil.

Balıkçılık: Japonya'nın dört tarafı denizlerle çevrili olması sebebiyle, balıkçılık gelişmiştir. Fishing: Japan's four-side due to being surrounded by sea, fisheries have developed. Çok iyi donatılmış modern gemileriyle hemen hemen dünyânın her tarafında balık avı yapar. Very well equipped with modern ships almost everywhere in the world makes fishing. Yılda ortalama olarak tutulan 15 milyon ton balık, ülkede tüketilir ve çok az miktarı ihraç edilir. Per year on average, held 15 million tons of fish, is consumed in the country and very little is exported. Balık üretimi bakımından dünyâda birincidir. The first is in terms of fish production in the world. Fakat Japon balıkçılığı son yıllarda gerilemiştir. But Japanese fisheries in recent years has declined.

Sanâyi: japonya dünyânın üçüncü sanâyi ülkesidir. Industry: Japan is the world's third industrial country. Sanâyisi daha çok ağır sanâyi üzerinde toplanmıştır. Were collected on more Sanâyisi heavy industry. Başlıca sanâyi tesisleri gemi, otomobil, elektronik ve optik cihaz, lokomotif, uçak, kimyâ ve her çeşit makina îmal eden fabrikalardır. Main industrial facilities ship, automobile, electronic and optical equipment, locomotives, aircraft, chemical and machinery of all kinds are factory manufactured. İş gücünün % 26'sı sanâyi kesiminde çalışmaktadır. 26% of the labor force works in the industrial sector. Japon sanâyi kuruluşları doğudaki Kanto Ovasından Kiyusiyu'ya kadar uzanan bir kuşak üzerinde yer alır. Kanto Plain in the east of the Japanese industrial companies ranging from Kiyusiyu'ya takes place over a generation. Bu bölgede üç sanâyi merkezi vardır. There are three industrial centers in this region. Bunlar Keihin bölgesi, Hanshin bölgesi ve Chukyo bölgesidir. These Keihin region, the Hanshin region and is the Chukyo region. Keihin bölgesi, Tokyo, Yokohama ve Kawasaki şehirlerini içine alır. Keihin district, Tokyo, Yokohama and Kawasaki takes into cities. Hanshin bölgesi Osaka, Hyogo ve Kyoto şehirlerini içine alır. Hanshin in Osaka, Hyogo and Kyoto takes into cities. Chukyo bölgesi ise Nagoyo şehri ile koyu çevresini içine alır. Area for the city of Chukyo with Nagoyo gets into a dark environment. Savaştan sonra gelişen japonya sanâyi merkezleri, denizden kazanılmış topraklar üzerine kurulmuştur. After the war, growing industrial center of Japan, was established on land acquired from the sea.

Ticâret: japonya elde ettiği sanâyi ürünlerinin büyük miktarını ihraç etmektedir. Trade: Japan has received a large amount of industrial products are exported. Ticâretin büyük bir kısmını deniz yoluyla gerçekleştiren Japonya'nın en önemli ürününü % 30'luk bir oranla makinalar meydana getirir. Perform a large portion of sea trade via the Japan's most important product will bring about a 30% rate machines. Bunu demir ve çelik mâmülleri, pamuk ürünleri, taşıma araçları, gemi, optik cihazlar, ham ipek, cam, porselen, oyuncak, elektronik araçlar ve balık mâmulleri tâkip eder. This iron and steel products, cotton products, transport vehicles, ships, optical devices, raw silk, glass, porcelain, toys, electronic instruments and fish products will follow.

İthal ettiği ürünlerin başında petrol gelir. The products that are imported at the beginning of the oil revenues. Bunu demir cevheri, buğday tâkip eder. This iron ore, wheat followed. Bunların yanında ham pamuk, yün, kauçuk, ham maddeler ve kereste de ithal eder. Addition to these raw cotton, wool, rubber, raw materials and timber is also imported.

Dünyânın hemen hemen bütün ülkeleriyle ticâret yapar. Almost all countries the world does business. En fazla ticâreti ABD ve Kanada ile olup bunu Asya ülkeleri tâkip eder. U.S. and Canada, with most trade and Asian countries will follow it.

Ulaşım: Japonya'daki karayollarının toplam uzunluğu 1.098.900 kilometredir. Transportation: The total length of highways in Japan is 1,098,900 kilometers. Bu yolların ancak % 65'i asfalttır. This is only 65% of the roads are paved. Demiryollarının uzunluğu ise 26.000 km civârındadır. The length of railways at around 26,000 km. Demiryolu ulaşımı Japonya'da kara ulaşımından daha önemli rol oynamaktadır. Railway transport has an important role in Japan than land transport. Sür'at ve yer altı trenleri meşhurdur. And underground trains Sür'at is famous.

Deniz ulaşımı, ada devleti olduğu için gelişmiştir. Sea transport, because the island state developed. Birçok limandan dünyânın her tarafına seferler düzenlenmektedir. Many flights are held all over the world from the harbor. Ticâretin büyük kısmı deniz ticâret filosuyla sağlanmaktadır. Most commercial maritime fleet is provided with trade.

Hava ulaşımıJaponya Hava Yolları tarafından sağlanmaktadır. Air is provided by ulaşımıJaponya Airlines. En önemli hava limanları olan Tokyo ve Osaka milletlerarası hava alanlarıdır. The most important airports are Tokyo and Osaka international airport. Târifeli sefer yapılan 71 havaalanı vardır The airport has 71 scheduled flights

NAME OF STATE: Japan
Capital: Tokyo
AREA: 377,800 km2
POPULATION: 124,319,000
OFFICIAL LANGUAGE: Japanese
RELIGION: Buddhism
PARA BİRİMİ: Yen CURRENCY: Yen
Pasifik Okyanusunda dört büyük, beş yüz orta büyüklükte ve üç bin küçük adadan meydana gelmiş bir devlet. Pacific Ocean, four large, medium, and three thousand five hundred small island state has occurred. Büyük adaların adları Hokkaido, Honşu, Kiyudiyu ve Sihoku'dur. Names of major islands Hokkaido, Honshū, Kiyudiyu and Sihoku'dur. Japonya'nın toplam uzunluğu 2400 km'dir. Japan's total length is 2400 km.