Beyin Göçü Nedir ve Sebepleri Nelerdir ?
İç ve Dış Beyin Göçü Nedir Sebepleri Nelerdir ?

GÖÇ: İnsanların yaşadıkları yerden başka yere geçici veya sürekli olarak taşınmasına göç denir. Göçler ikiye ayrılır:

İÇ GÖÇLER

DIŞ GÖÇLER

İÇ GÖÇLER: Ülkemiz sınırlar içinde gerçekleşen göçlerdir. İç göçler ile bölgeler ve iller arasındaki nüfus özellikleri arasında değişiklik olur. İç göçler, kendi arasında;

Kırdan kente

Kırdan kıra

Kentten kıra

Kentten kente olmaktadır.

İÇ GÖÇLER kendi arasında ikiye ayrılır.

1-Sürekli iç göçler

2-Geçici (mevsimlik) İç Göçler

SÜREKLİ İÇ GÖÇLER: Ülke içinde göç eden insanların gittikleri yer sürekli yerleşmesiyle olur. Ülkemizde cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte özellikle 1950’den sonra kırdan kente hızlı bir göç olayı yaşanmıştır. Bunun nedeni kentlerden iş olanaklarının çok olması ve ulaşım olanaklarının gelişmesidir

Sürekli iç göçlerin nedenleri

İş arama/bulma

Eğitim, sağlık ve diğer sosyal hizmetlerden daha fazla yararlanma isteği

Kan davası ve terör olayları

İklim ve yer şekillerinin olumsuz etkisi

Tarımda makineleşmenin artması

Doğal kaynakların yetersizleşmesi

Tayin ve atamalar

Doğal afetler (deprem, sel, heyelan vb.)

Sürekli iç göçlerin sonuçları

Ülke genelinde nüfus dağılımında dengesizlik olur.

Kırsal kesimlerdeki verimli topraklar kullanılmaz duruma gelir.

Kentlerde işsizlik, eğitim, konut, ulaşım, trafik, eğitim, sağlık, altyapı sorunları artar.

Sanayi tesisleri kent içinde kalır, gecekondulaşma, çevre kirliliği sorunları ortaya çıkar.

MEVSİMLİK (GEÇİCİ) GÖÇLER: Yıl içinde belli dönemlerde yapılan göçlerdir.

Ülkemizde iş olanaklarının yetersiz olduğu kesimlerden kentlere ve tarımın yoğun olduğu yerlerde yapılan göçlere işçi göçleri denir. Bu göçlerde tarım mevsimi bitince geri dönülmektedir. Çukurova (pamuk), Ege (pamuk ve tütün), Karadeniz (fındık ve çay toplama) yoğun işçi alan yerlerdir.

Aynı şekilde inşaat döneminde kentlere işçi göçleri de olmaktadır.

Bununla birlikte hayvancılığa bağlı olarak bazı yüksek kesimlere doğru yapılan yaylacılık Göçü de mevsimlik göçlerdendir.

Okulların tatil döneminde tatil amaçlı göçler de yapılmaktadır.

Üniversite, lise ve dengi okulları başka şehirlerde okuyan öğrenciler de eğitim amaçlı göçler yapmaktadır.

DIŞ GÖÇ: Bir ülkeden başka bir ülkeye yapılan göçlerdir.

Dış göç nedenleri:

Ekonomik Sıkıntılar

Siyasi baskılar

Doğal Afetler

Savaşlar

Uluslar arası antlaşmalarla yapılan nüfus değişimi (mübadele)Örnekler:

Kurtuluş Savaşının ardından imzalanan Lozan Antlaşmasında imzalanan bir protokolle Yunanistan’da yaşayan 400.000 Türk, Türkiye’ye göç etmiştir. Ülkemizde yaşayan150.000 Rum ise Yunanistan’a göç etmiştir.

1989’da Bulgaristan’da yaşayan Türklere siyasi baskı yapması üzerine Türkler ülkemizde göç etmişlerdir.

1960’lardan sonra hızla sanayileşen Avrupa ülkelerinde çalışmak üzere 1,3 milyon vatandaşımız buralara göç etmiştir.

BEYİN GÖÇÜ: Dış göç çeşitlerinden biri de Beyin göçüdür. Bir ülkede bilim ve tekniğin gelişmesine katkıda bulanabilecek doktor, mühendis, bilim insanı gibi kişilerin daha iyi maaş, daha iyi bir çalışma ortamı nedeniyle başka ülkelere göç etmesine Beyin Göçü denir. Bu Beyin Göçü veren ülkelere için büyük kayıptır. En fazla Beyin Göçü veren ülkelere Çin, Hindistan, Pakistan, Filipinler ve Cezayir’dir. Türkiye Beyin Göçü veren ülkeler arasında 24. sıradadır.