Süt İnekciliğine Baslamak İçin Neler Gereklidir ? Dogu Karadeniz Bölgesinde Süt İnekçiliğine Baslamak İçin Neler Gereklidir ?
doğu karadeniz bölgesinde süt inekçiğline sıfırdan başlamak için Neler yapabiliriz ? Hangi kredi koşullarından yararlanabiliriz ? Yıllık getirisi götürüsü ve püf noktalari nelerdir . Yardımci olabilirseniz memnun olurum

Süt inekleri, en fazla süt veren inek ırkları arasından seçilmektedir. Ülkemizde en fazla süt veren inek ırkı az sayıdadır. En fazla süt veren inek ırkları holstein inekler ile simental ineklerdir. Çok azda olsa süt veren inek olarak montofon inek ırkı da yetiştirilmektedir.

Ülkemizde bulunan süt inek çiftlikleri yetiştiricileri, holstein inekler ve simental inekleri tercih etmektedirler. Süt veren inek ırkları olarak bilinen montofon inekleri ve jersey inekleri daha ziyade aile hayvancılığı olarak yetiştirilmektedir.

Süt ineği çiftlikleri, holstein inek ve simental inekleri tercih etmelerindeki sebep ülkemizin her bölgesine uyum sağlamaları aynı zamanda süt veriminde diğer verimlerinde herhangi bir değişiklik olmamasından kaynaklanmaktadır.

Montofon inekler daha ziyade karasal iklim olan yerlerde daha verimli olmaktadır. Jersey inekler ise sadece Doğu Karadeniz Bölgesine uyum sağlamaları ve erkek danalarının çok tutulmaması nedeni ile süt ineği çiftlikleri yetiştiricileri tarafından tercih edilmemektedir.

Ülkemizin her bölgesine uyum sağlamış holstein inekler ile simental inekler en fazla süt veren inek ırkı olarak ve damızlık buzağılarının çok tutulması erkek buzağıların besiciler tarafından çok aranması nedeni ile süt ineği çiftlikleri tarafından en fazla tercih edilen ineklerdir.

İneklerde süt verimi tercihte önemlidir. Ülkemiz şartlarında holstein ve simental ineklerde süt verimi aşağı yukarı aynıdır. İyi bakım beslenme ile inek süt verimi ülke ortalamamızın üzerine çıkmaktadır. Bazı süt inek çiftlikleri istatistiklerine göre günlük 40 litrenin üzerinde süt veren inekler olabilmektedir. Tabi bu durumlar ekstrem durumlardır.

Süt inekleri ülkemizdeki süt verimi ortalaması 6.500 litre civarında oluşmaktadır. Holstein inekler ve simental ineklerde bu süt verimi alınabilmektedir.

Bütün dünyada süt ırkı ineklerde laktasyon süreleri aynıdır. Süt ırkı inekler yılda 300 gün sağılabilmektedir. 60 gün ise doğuma hazırlık olarak kuruya geçme zamanıdır.

Süt inekleri yetiştiriciliği son zamanlarda ülkemizin hayvansal gıdaya olan ihtiyacını karşılayamaz duruma geldiğinden devlet süt hayvancılığına destek olma kararı almıştır. Süt inekleri yetiştirilmesini teşvik amaçlı sıfır faizli kredi ile birlikte yıllık hayvansal ürün üretimine prim vermektedir. Süt hayvancılığı ile uğraşanlar bu destekten faydalanmaktadırlar.

T.C.
…………… KAYMAKAMLIĞI
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
TARAFINDAN İLÇE DÜZEYİNDE 100 AİLEYE 100 BAŞ
SÜT İNEĞİ EDİNDİRME PROJESİ
(2003)


İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUŞLUŞLAR:
1-İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞU
2-İLÇE SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA VAKFI
HAZIRLAYANLAROCAK 2003İÇİNDEKİLER*
1-BOLUM

1 -Projenin Gerekçesi.
2-Projenin Amacı
3-Projenin Hedefi.
4-Uygulama Alanı.
5-Hedef Kitle.
6-Proje İlkeleri.


ll-BÖLÜM


1-Organizasyon ve Uygulama.
2-Ürün Değerlendirme.


lll- BÖLÜM


1-Proje Maliyeti.
2-Projenin Maliyet Analizi.
3-Proje Gelirleri.


1V-BÖLÜM1-Eğitim-Yayım ve Örgütlenme.
2-İzleme ve Değerlendirme.
3-Sonuç.

l-BÖLÜM
1-PROJENİN GEREKÇESİ
Ülkemizde olduğu gibi bölgemizde de tarım alanlarının miras yoluyla paylaşımı neticesinde aile başına düşen arazi miktarlarının azalması ve mevcut arazilerin verimli kullanılmaması tarımdan elde edilen gelirin düşük seviyelerde olmasına sebep olmuştur. Kentten köye dönüş projesi çalışmaları bölgemizde hız kazanmış buna bağlı olarak köye göç eden çiftçilere yeni üretim ve geçim olanaklarının sağlanması ihtiyacı doğmuştur. Köye dönüş çalışmalarının etkili ve hızlı olabilmesi için kırsalda geçim olanaklarının yaygınlaştırılması amacına yönelik projelerin hayata geçirilmesi gerekmektedir. İlçemizde suni ve tabii tohumlama sonucunda hayvan ıslahı çalışmaları yapılsa da gerçekleştirilen oranlar arzu edilenin çok altında kalmaktadır. Birçok köyde yerli ırkların sayısının fazlalığı gerek et gerekse süt veriminin rantl olmasını sağlayamamaktadır.
Devletimizden beklenen iş sahaları yeterli seviyede ve kısa sürede hayata geçirilemediğinden çiftçi ailelerinin genel ilgi ve uğraşıları olan hayvancılığı kültür ırkı ile ikame etmek geliştirmek ve yaygınlaştırmak çiftçilerin gelir seviyesini yükseltmek için atılacak ilk adımdır. Ayrıca mevcut iş gücünün rantabl değerlendirilmesi yolu ile çiftçi ailelerine sürekli ve yeterli gelir sağlanmasının yanında bölgemizin özellikle kış aylarında büyük ihtiyaç duyduğu süt ve süt mamullerinin çevre il ve ilçelerden sağlanması da son bulacaktır.2- PROJENİN AMACI
Köye göç eden çiftçi ailelerinin köyde istihdamının sağlayarak gelir düzeylerini arttırmak. İlçemizde kültür ırkı yetiştiriciliğinin yaygınlaşmasını sağlamak ve kurulmuş olan günlük 10.000 lt kapasiteli süt fabrikasına hammadde temininde yardımcı olmak. Özel işletmecilik anlayışının geliştirilerek özel teşebbüsün teşvik edilmesi suretiyle ilçe ekonomisine ve ulusal ekonomiye katkı sağlanması. Yetiştiricilik konusunda deneyime sahip,geçim sıkıntısı çekmekte olan kırsal alanlardaki üreticilere proje kapsamında süt ineği vererek mali açıdan güçlendirmek.3-PROJENİN HEDEFİ
İlçemiz köylerinde yaşayan çiftçi ailelerinden tespit edilecek 100 aileye; her aileye 1 'er baş kültür ırkı Holstein (siyah-beyaz) alaca süt ineği olmak üzere toplam 100 adet süt sığırı kazandırmak.4-UYGULAMA ALANI
Kentten köye yeni yerleşmiş bulunan yoksul ve hayvancılıktan anlayan veya bu konuda eğitilebilen muhtaç 100 aile.5-HEDEF KİTLE
a)Daha önce hayvancılık yapan halen yapmakta olan tecrübeli çiftçiler.
b) Tarımsal gelir düzeyi düşük olan çiftçiler.
c) Nüfus sayısı fazla olan çiftçiler .
d)Köyde yaşayan eğitimli ve genç nüfus.
e)Köye geri dönüş yapan çiftçi aileleri.


6-PROJE İLKELERİ

1- Daha fazla haneye ulaşmak,bakım alışkanlığı ve adaptasyonu sağlamak amacıyla
her haneye 1 inek verilmesi.
2- İnek verilecek hanelere ait yem bitkileri ekim alanın olması veya kolay ve ucuza temin edebilecek imkanlarının olması
3- Hayvanların bakım ve beslemesi için uygun veya iyileştirilebilir barınağın olması.
4- Hedef kitle daha önce belirlenerek süt sığırcılığıyla ilgili eğitimin teknik elemanlarca
verilmesi.
ll-BÖLÜM

1-ORGANİZASYON VE UYGULAMA

Projenin organizasyonu Tarım İlçe müdürlüğü ile İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılacaktır. Hayvanların temini ve hedef kitleye u1aştırılması teknik elemanların gözetim ve denetiminde yapılacak , ulaşım masrafları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kredileriyle karşılanarak üreticilerin hesabına borç kaydedilecektir.

İlk uygulama ulaşımı kolay ve birbirine yakın yerleşim alanlarında gerçekleşecektir. Anaç ve buzağıların yöreye daha kolay adapte olmaları için hayvan doğumları Eylül-Ekim veya Mart-Nisan gibi serin aylarda gerçekleşecek şekilde dağıtılacaktır. Kaba yem ihtiyacı gerek çiftçiler tarafından gerekse Öğretmen Okulu arazisine ekilen yem bitkilerinden karşılanacaktır. Kesif yem ise ilk yıl için ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın kredileriyle sağlanacaktır. Hayvanların koruyucu aşıları , sağlık kontrolleri ve suni tohumlama işleri Tarım İlçe Müdürlüğü elemanlarınca yapılacaktır.


2- ÜRÜN DEĞERLENDİRME
Son yıllarda ilçemizdeki hayvan sayısında önemli azalma görülmektedir. Buna bağlı olarak süt ve süt ürünlerine önemli talep mevcuttur. Üretilen sütler ilçemizde kurulmuş olan günlük 10.000 Lt. kapasiteli süt fabrikasına satılarak değerlendirilecektir.

Ill-BOLÜM


1-PROJE MALİYETİ

(Tablo-1)Sosyal Yardım1aşma ve Dayanışma Vakfı Kredi Mevzuatına göre bir aile için maliyet tablosu.)
GİDER Hayvan adedi Birim fiyat (TL)
KALEMLERI


Canlı hayvan alımı 1 1.600.000.000
Sigorta gideri (%7.5) 1 120.000.000
Toplam I 1.720.000.000

Proje 100 aileyi hedeflediğinden gerçekleşmesi için toplam:
100 x 1.720.000.000 TL = 172.000.000.000 TL gerekmektedir.

(Tablo-2) Kredi geri ödeme tablosu:

Yıllar Kredi Ödenecek KALAN BORÇ (TL)
Anapara (TL.)
1 0 1.720.000.000

2 430.000.000 1.290.000.000

3 430.000.000 860.000.000

4 430.000.000 430 .000.000

5 430.000.000 0

Genel Toplam 1.720.000.000


Bu projede her aile 4 yıl içinde 1 yıl ödemesiz,son 4 yıl 4 eşit taksitle geri ödemeli olmak üzere toplam 1.720.000.000 TL. ödeyecektir. Ancak üretici dilerse yükümlülüğünü süresinden önce ya da süt veya doğacak buzağısını vakfa vererek değerini borcundan mahsup ettirmekte serbesttir. Ödeme zamanı Ekim ayıdır.2-PROJENIN MALIYET ANALİZİ

Yem Giderleri Analizi:

Bu proje için Ergani Yatılı Bölge Okuluna ait 400 dekar alanda silaj yapılmak üzere Mısır , sudan otu ve yonca gibi yem bitkileri ekimi yapılarak projenin kaba yem ihtiyacı karşılanmış olacaktır. Uygulamanın ilk yılı Kaba yemin elde edilebilmesi için gerekli giderler (tohum temini, ekim, gübreleme, silaj yapımı vb.) ve kesif yem ihtiyacı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından karşılanacaktır.


3- PROJE GELIRLERI

(Laktasyon dönemi 270 gün hesaplanmıştır.)
2.YIL
Süt satışı =270 gün x 20 kg x l inek = 5.400 kg x600.000 TL.=3.240.000.000TL
Gübre satışı =4.500 kg x 30.000TL = 135.000.000 TL
Canlı hayvan satışı=1 hayvan x 600.000.000 TL = 600.000.000 TL
Toplam=3.975.000.000 TL


3.YIL
Süt satışı =270 gün x 20 kg x 1 ınek = 5.400 kg x750.000 Tl =4.050.000.000TL.
Gübre satışı =4.500 Kg x 37.500TL. = 168.750.000 TL
Canlı hayvan satış (1 adet) =1 hayvan x 750.000.000 Tl = 750.000.000 TL
Toplam =4.968.750.000 Tl.

4.YIL
Süt satışı =270 gün x 20 kg x 1 inek =5.400 x 950.000 =5.130.000.000 TL
Gübre satışı =4.500 Kg x 46.875 TL. = 210.950.000TL
Canlı hayvan satışı ( l Adet) = 1 hayvan x 937.500.000Tl = 937.500.000TL
Toplam =6.278.450.000TL


Toplam Süt Satışı = 12.420.000.000 TL
Toplam Gübre Satışı = 514.700.000TL.
Toplam Canlı Hayvan Satışı = 2.287.500.000Tl
Genel Toplam =15.222.200.000 TL

Not: Enflasyon Oranı yıllık % 25 olarak hesaplanmıştır.IV-BOLÜM

1-EĞİTİM YAYIM VE ÖRĞÜTLENME

Proje uygulanmasında görev alacak teknik elemanlar üreticilere hayvanları vermeden önce proje amacına yönelik kısa süreli eğitime tabi tutulacaktır. Eğitilen teknik elemanlar proje uygulanacak ilçe merkezinde hedef kitleye yönelik kısa süreli görsel araç1ar1a ( s1ayt,Video,afiş vb) eğitim vereceklerdir.
Üreticilere hayvancılıkla ilgili çıkmış ve yeni çıkacak yay-çep ve veteriner sahada faaliyet gösteren ilaç firmalarından sağlanacak kitap ve broşürler dağıtılarak gerekli Bilgi akışları sürekli sağlanacaktır.
Üreticilerin hem sağlıklı bilgilenmeleri hem de ürünlerini daha iyi pazarlamaları amacıyla birlik, kooperatif vb. örgütler oluşturmaları için gerekli dersler verilecektir.

2-İZLEME ve DEĞERLENDİRME

Projenin uygulamaya konulmasıyla birlikte bütün faaliyetler izlenecek ve dönemsel olarak değerlendirmeye tabi tutulacak. Değerlendirme proje uygulanmasında görevli bütün teknik elemanların bir araya gelmesiyle ve değerlendirme sonuçları üreticilerle tartışılarak görüşleri alınacaktır.

3-SONUÇ

Hazırlanan bu projenin başarılı olması ilçemizde hayvancılıkla uğraşıp yeterli verimi alamayan üreticilere önemli ufuklar açacaktır. Başarı için gerekli teknik elemanlar (Zooteknist,Veteriner Hekim,Veteriner Sağlık Teknisyeni, Suni Tohumlama Teknisyeni) mevcuttur.
Bölgemizde ve özellikle Batman , Diyarbakır , Siirt ve Şırnak gibi illerde kış aylarında yok denecek seviyeye gelen süt üretimi sebebiyle ge1işme çağındaki çocukların süt ihtiyacı tamamen fabrikasyon sütlerden karşılanmakta olup bu da zaten ekonomik seviyesi düşük olan bölgemizde yetersiz beslenmeye sebep olmaktadır. Bu projenin hayata geçirilmesiyle İlçedeki süt fabrikası daha kolay ham madde temin edebilecek ve bölge halkı da daha sağlıklı ve ucuz süte kavuşturulacaktır.
Hayvanların satın alınması ve üreticilere ulaştırılması; Devlet güvencesiyle, Tarım İlçe Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı uzmanlarınca yapılması sağlıklı hayvanların üreticilere daha ucuza mal olması sağlanacaktır.
Projenin finansmanı için 172.000.000.000 TL. gerekli olup sözkonusu finansman Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından karşılanacaktır.