konu: ailenin türleri, Aile türleri, sosyoloji aile, sosyoloji Aile türleri, sosyoloji konusu Aile türleri, sosyolojide aile, otoriteye göre Aile türleri, Aile Türleri sosyoloji, Aile çeşitleri, sosyolojide Aile türleri, Aile türü, Aile sosyoloji, Aile ve çeşitleri, Aile Türleri ve evlilik kültürü, Aile ve Aile tipleri, Aile Türleri ve evlilik türleri, Aile ve Aile çeşitleri, Aile ve akrabalık sosyoloji, sosyolojide Aile ve akrabalik, Aile turleri, otoriteye göre Aile tipleri, sosyoloji Aile çeşitleri, sosyoloji Aile turlerı, otoriter ailele çeşitleri, soyalojide Aile konusu
Aile Türleri
Aile türlerini otoriteye göre ve üye sayısına göre gruplandırarak ele alabiliriz.
Otoriteye göre Üye sayısına göre
Anaerkil Aile Büyük (geniş) aile
Ataerkil Aile Küçük (çekirdek) aile
Anaerkil Aile : Otoriteyi (erki) annenin büyük erkek kerdeşi kullanır.
Akrabalık kadın soyundan geçer. Kalabalık Aile özelliği gösterir.
Ataerkil Aile : Otorite babaya aittir. Baba mutlak bir otoriteye (büyük
yetkilere) sahiptir. Örneğin, bütün mülkiyet babaya aittir. Akrabalık erkek soyundan
geçer. Bu Aile türü de kalabalık Aile özelliğine sahiptir.
Büyük Aile : Geleneksel ya da geniş Aile olarak da adlandırılır. Bu aile, evli
bir çifti, bunların evlenmemiş çocukları, evlenmiş erkek çocukları, gelin, torun gibi
akrabaları da kapsar. Sanayi öncesi toplumlarda ve kırsal kesimde yaygın olarak
görülen bir Aile türüdür. Ailenin reisi genellikle en yaşlı erkektir. Bu Aile anaerkil ve
ataerkil özellikler gösterir.
Küçük Aile : Çekirdek ya da modern Aile olarak da adlandırılmaktadır.
Anne, baba ve evlenmemiş çocuklardan oluşur. Sanayi toplumlarında özellikle
kentlerde görülen ailedir. Ailenin temel ögeleri eşlerdir. Çocuklar evlenince aileden
ayrılır.
Günümüzdeki küçük ailenin genel özellikleri şunlardır:
Bu Aile öncelikle eşitlik ilkesine dayanır. Örneğin, çekirdek ailede
evlenme, kadınla erkeğin gönüllü istek ve onayına bağlıdır. Bireyler bir şekilde
evlenmeye zorlanamaz.
Evlilik, herhangi bir din kuralına göre kurulmaz. Evlenme ve boşanma
hukuk kurallarıyla gerçekleşir.
Tek eşliliğin olduğu bir ailedir.
Akrabalık hem anne hem de baba tarafından geçmektedir. Ancak
akrabaların çekirdek Aile içindeki etkisi ve rolü azalmıştır.
Çekirdek Aile yeni evli çiftin anne ve babasının yanında olmayan, yeni ve
bağımsız bir yerde kurulur. Bu anlamda neolokal evlilik özelliği gösterir.

Aile konusunda, Anayasa’mızın 41. maddesinde aşağıdaki düzenlemeye
yer verilmiştir:
Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması
ve Aile plânlamasının öğretimi ve uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri
alır, teşkilâtdı kurar.